Cách đăng nhập facebook không có 2FA

Hướng dẫn login Facebook No2fa

Bước 1: Lấy cookie mồi định dạng dạng sb=xxx; datr=xxxx; được cắt từ cookie live trong tài khoản.

Bước 2: Nếu bạn không có sẵn tool load cookie trước sau đó login user|Pass như Maxcare,.. thì có thể sử dụng thủ công bằng Extension Chrome như Fplus Extension, ATP extension.,…

          Link download Fplus extension kèm hướng dẫn cài đặt:  Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Get Cookie (plus24h.com)

Bước 3: Vào trang facebook.com và load cookie mồi trước bằng extension vừa cài đặt ở bước 2 bằng cách dán vào extension và bấm Import sau đó đăng nhập bằng UID|Pass hoặc Email| Password như bình thường.